Tiết kiếm hơn đến 2 triệu đồng khi thuê xe 16 chỗ theo tháng